REBALANCING® je forma terapie orientovaná na tělo,
jejímž cílem je zlepšení vztahu k tělu a nastolení rovnováhy mezi tělem, pocity a duchovními postoji (re-balancing v překladu znamená „navrácení do rovnováhy“).

Je to jedinečné spojení masáže, uvolnění vaziva, mobilizace kloubů, práce s dechem a energií a uvědomění si těla. Rebalancing vnímá lidské tělo jako mnohem víc než jen součet jeho fyzických součásti. Uznává, že emoční, energické a duchovní aspekty jsou pro naši celistvost stejně důležité.

ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA

Fyzická jedinečnost je formována životními silami: naším narozením, schopností se pohybovat, našimi cíli, zkušenostmi, úrazy a mentálním a emocionálním uspořádáním naší osobnosti. Tohle všechno je v naší mentální a fyzické paměti zaznamenáno.

Tělo a mysl jsou si v mnoha směrech podobné – jak tělo, tak mysl jsou svědky nehod, zmatků a nedokončených úkonů. Nahromadění těchto záznamů v těle může vést k omezení rozsahu naší fyzické vnímavosti. Když jsme byli malí, spadli jsme třeba z kola a zvrtli si kotník, v šestém ročníku jsme mohli být terčem posměchu celé třídy, na střední škole jsme zase nechtěli upustit od svého drsného image; neklidná léta, kdy zaměstnání a peníze byly vzácné a tak dále – žádná z těchto událostí není „vážná“, všechny však zanechávají stopy.

Zůstat v rovnováze po nějaké příjemné události je mnohem snadnější. Právě problémy a nehody mají tendenci nás táhnout dolů, tvarovat nás nežádoucím způsobem.

MÉNĚ SVOBODY PRO TĚLO = MÉNĚ SVOBODY PRO MYSL

Pro lepší pochopení této problematiky si zde dovolím citovat Aleše Urbanczika, který je zástupcem starší sestry Rebalancingu jménem Rolfing:

„Naše zvyky často přinášejí podobně vážné škody jako zranění. Když člověk sedí osm hodin denně, tak se některé části vazivové tkáně stáhnou nebo zkrátí. Vzadu v koleni je to vždycky kratší než vpředu, obdobně u kyčle a tak dále. Síť fascií se přizpůsobí tomu, co děláme nejčastěji. Máme tendenci předsouvat hlavu dopředu, takže její tíhu musejí držet svaly ramen, protože nesedí na krku v rovnováze vůči gravitaci. Když pak člověk vstane, tělo je dál formované, jako by vlastně seděl. Různě se propíná a narovnává, ale je to pro něj námaha. A za několik let, jak stárne, už ji ani nevyvíjí. To vše má samozřejmě vliv také na to, jak člověk dýchá, omezuje to jeho dech. A podobně jeho struktura těla ovlivňuje, jak je vnímán ostatními lidmi, jak otevřený nebo uzavřený jde životem. Někdy je to začarovaný kruh.“

A dále: „Uspořádání těla ovlivňuje stav mysli. Když tělo lépe uspořádáte a dostane se do rovnováhy, mají duše a psychika víc svobody. Kdežto méně svobody pro tělo znamená méně svobody pro mysl.“

STRUČNĚ Z HISTORIE

Rebalancing byl vyvinut v 70. letech skupinou dlouholetých tělesných terapeutů a masérů z různých oborů, jako je například Rolfing, posturální integrace, Hellerova práce, Kraniosakrální terapie, Tragering, rehabilitace a masáže.
Všichni pracovali pod vedením Osha a vyvinuli tak Rebalancing – hlubokou masážní terapii. Nápad byl v podstatě vytvořit novou formu tělesné práce a terapie, která vezme to nejlepší ze všech v té době existujících způsobů a naplnit ji z hlubší perspektivy, než bylo v té době běžné. Tento nový přístup připojil do práce vědomí, soucit a meditativnost.

VŽDY MOHU ŘÍCI „NE!“

Rebalancing není vždy pouze příjemný. Je to tělesná terapie a často se lze dostat k odporům a obranám našeho těla, které se při masáži objevují hlavně při práci na citlivých a bolestivých místech. Jelikož tato metoda pracuje i s bolestí, tak je pro vzájemnou důvěru nezbytná přesná zpětná vazba od klienta. A protože je bolestivost pro každého člověka zcela individuální, je k dispozici číselný systém intenzity bolesti, kde číslo 6 je intenzita již bolestivá, ale tato bolest je úlevná a klientem vítaná. Další je stupeň bolesti číslo 7 – silná bolest, která je ještě zvládnutelná, tj. lze ji prodýchat. Nakonec pak stupeň bolesti číslo 8 – přesahuje únosnou mez a lze ji snášet pouze se zaťatými zuby. Pro terapii je tato bolest naprosto nevhodná, protože klient již není schopen tuto intenzitu integrovat.

Záměrem Rebalancingu není pracovat za každou cenu s bolestí a není se proto třeba obávat, že při každém sezení bude bolest takto intenzivní. Zlatým pravidlem při práci s bolestí je, že vždy můžete říci „Ne!“ Terapeut nebude dělat nic, co nechcete. Nemusíte vydržet nic, co nesnesete. Proto se v průběhu sezení bude terapeut vždy opakovaně ptát:
„Je to již bolestivé?“ či „Jak jsem hluboko?“ To buduje důvěru. Bolestivé body jsou nejlepší pro práci s tělem, ale vždy záleží na tom, aby to klienti zvládli a šli takzvaně skrz. Bolestivá místa či dokonce epicentra bolesti jsou totiž místa, kde je vždy nejvíce bloků a zadržování energie. Vždy jde o souhru, spolupráci a vzájemnou komunikaci.
Je to cesta, jak docílit hranice, kterou ten člověk vnímá jako sice intenzivní, ale ne znásilňující.

ZAKLADATEL REBALANCINGU – SATYARTHI PELOQUIN

Rád bych nyní uvedl pár slov mého učitele a jednoho ze zakladatelů Rebalancingu Satyarthiho Peloquina, www.bodyworkandtherapy.com:

„Hluboká integrace (základní součást Rebalancingu) je systém práce s tělem, který pracuje se strukturou těla tak, že ji přeměňuje, což v praxi znamená, že uvádí do rovnováhy všechny hlavní části těla: hlavu, krk, hrudní koš, pánev a dolní končetiny. U většiny lidí jsou tyto části v nerovnováze.
Například hlava je velmi často vychýlena z osy dopředu, naše hruď pak musí zákonitě být mimo osu také a vychýlí se dozadu. Pánev je pak rotována dopředu, máme propnutá kolena… Tyto části tudíž nejsou mezi sebou v dobrém vztahu. Mnoho z nás navíc zadržuje energii přímo ve středu těla, což nedovoluje energii v těle proudit až do jeho okrajových částí.“


„V těle máme šest hlavních míst, jež se vztahují k našemu okolí: jsou to naše dvě nohy, které se setkávají se zemí, dvě ruce, které se setkávají s vnějškem mnoha rozličnými způsoby, dále máme obličej, kde se skrze oči, ústa a nos kontaktujeme s okolím a nakonec jsme vlastníky genitálií, jež nám zprostředkovávají sexuální kontakt.
Pokud se skutečně nacházíme v plynoucím prostředí či pokud se naše energie plynule pohybuje ze středu našeho těla, tak teprve potom jsme opravdu v kontaktu se sebou samými. Ovšem jsme-li naopak vychýleni z osy, znamená to, že bojujeme s gravitací a tuto bitvu vždy prohrajeme, protože zemská přitažlivost je velmi silná (je to konstantně působící síla, která nás tlačí směrem k zemi a nejsilnější fyzikální energie, jaká kdy byla).“

Takto Rebalancing vidí další Oshův žák Himalaya:
"
Rebalancing bodywork - Rebalancing je formou terapie, při které se pracuje s tělem. Rebalancing ® přivádí lidi nazpátek do vlastní harmonie tak, že můžou žít ve svojí základní jednotě s tělem, myslí a srdcem. Účelem je vnitřní růst a vlastní rozvoj. Rebalancing ® pomáhá obnovit kontakt s vnitřním světem: s tím kdo jsi a co cítíš... v přítomným okamžiku.
Jakmile tělo uvolní svalové napětí a zrelaxuje, energie se osvobodí. V tu samou chvíli staré nevědomé emoční a mentální postoje a vzorce, které nás uvězňují mohou zvědomit. To nám pomůže lépe porozumět nám samým a našemu skrytému potenciálu. Přicházíme blíž k našemu nejvnitřnějšímu jádru, což nám potom umožní žít život více spontánně a smysluplně."


PRŮBĚH SEZENÍ – Sekvence a pořadí sezení, tzv. desetisérie:

Každé sezení je kompletní samo o sobě. Spolu vytvářejí silný synergický efekt pro celé tělo. Na základě zkušeností se jako ideální osvědčuje jedna masáž týdně. To poskytuje pravidelnost a dostatek času ke zpracování zkušeností a dojmů.

Prostřednictvím tohoto systému lze krok za krokem proces po„rozumění“ integrovat do denního života. Každé sezení se zaměřuje na konkrétní část těla tak, abychom prošli postupně celé tělo. Tato práce funguje nejlépe, když klient dostane celou desetisérii, obzvláště pokud přijde na sezení s akutní bolestí. Struktura desetisérie je rozdělena do tří bloků, kde se první tři sezení věnují povrchovým vrstvám těla a slouží hlavně k otevření pro druhý blok, což je série čtyř až sedmi sezení. Zde se ošetření věnuje centru těla a jeho nejhlubším vrstvám. Poslední tři sezení se pak zaměřují na integraci.

Rebalancing podporuje přirozený vztah k tělu, rozvíjí rovnováhu mezi tělem, pocity a duchovními postoji. Důležitým cílem je podpora a respektování individuální cesty. Láskyplné hluboké doteky umožňují uvědomit si napětí v těle, tělo se začíná otvírat a zároveň může pomalu spočinout i rozum. Ten potřebuje více času, aby získal jistotu, že nová situace je bezpečná.

PŘÍNOSY TĚLESNÉ TERAPIE:

• sjednocení těla, mysli i ducha
• v delším běhu přináší lepší funkčnost těla jako celku
• vede ke vzrůstající důvěře ve vlastní síly
• uvědomování si svalových a psychologických postojů
• hluboce uvolňující relaxace a pocit pohody
• nárůst vitality, energie, síly a odolnosti
• získání pocitu celistvosti, být v těle opět „jako doma“
• opuštění starých fyzických / psychických vzorců nebo návyků
• možnost uvolnění potlačovaných emocí nebo traumatu
• zlepšuje držení těla, dává větší ohebnost kloubům a zvětšuje rozsah pohybu
• podporuje hlubší a snadnější dýchání
• zmírňuje stres, napětí i křeče svalů a celkovou ztuhlost
• podporuje stav uvolnění a duševní bdělosti
• zvyšuje vědomé spojení mysl-tělo
• tělesný vzhled stává měkčím a pružnějším, tělo ztrácí přísnost a ostré hrany
• uvědomování si emocionálních vzorců chování a psychologických postojů vede k obnovování důvěry ve vlastní síly a k většímu uvolnění

REFERENCE:

„Rebalancing s Vladimírem mi umožnil zastavit se a pohlédnout do větší hloubky. Rozhodně doporučuji.“
Robert Gajdoš, Synergie Publishing SE

„Setkání s rebalancingovým ošetřením pro mě bylo hodně osvobozující. Předtím, při těch několika málo masážích jiného druhu, které jsem absolvovala, jsem byla zavřená a bylo pro mě obtížné se uvolnit, nechat tělo být, přestat se kontrolovat. Taky jsem se cítila v masérově „područí“, měla jsem pocit, že do masáže nemůžu zasahovat, že to neumím a že je vlastně i nepotřebné vyjadřovat, co právě při masáži prožívám. Proto pro mě bylo rebalancingové sezení něčím úplně novým, jiný druh vztahu a pocitů, silná nabíjející energie. Po sezení jsem se sice nejdříve cítila, jako kdybych prošla dvoutýdenní těžkou chřipkou a teď se pomalu vracela zpátky. I druhý den jsem vnímala, že se v těle něco děje, ale bylo to úlevné a pociťovala jsem lehkost.
Práce s bolestí byla pro mě hodně nová, ale díky velmi vědomé práci maséra při ošetření mi nedělalo potíž a dokonce bylo pro mě potěšující vyjadřovat, kde se jak po těle cítím a kdy je bolesti už moc, nebo naopak kdy je příjemná, a říkat si, co právě potřebuji. Zároveň jsem silně cítila, že jde o rovnocenný vztah, že jsou masér i masírovaný v souhře a že se ovlivňují. Přišlo mi, že jsem po rebalancingové masáži schopná lépe vnímat samu sebe, uvědomovat si, co se v mém těle děje. Těším se na další sezení.“

Tereza M., 29 let, Praha

Charekteristika JEDNOU větou: Zpátky v těle / Tělo překoná oddělení mysli / Tělo ukáže skryté / Propojení s tělem, cesta k sobě / Opravdovost bez těla neexistuje / Tělo je brána / Propoj se skrz / Zapoj tělo, získáš klid / Vrať se do těla a najdi klid